پیامک های مناسبتی و ایرانی

جملات انگیزشی انگلیسی با ترجمه


For being successful you Don't need to be very strong
You just need to be stronger than one thing:
your biggest excuse
Just this

موفقیت
برای رسیدن به موفقیت
لازم نیست خیلی قوی باشی.
فقط کافیه از یک چیز قوی تر باشی:
"از قوی ترین بهانه ات"
همین!
 
Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave you


نکاتی برای موفقیت :
از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .
کسانی که آزارت دادند ببخش .
کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن .
 
We can not change the direction of the wind .... But , remember , that we can always adjust our sails
ما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم
 
Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGER
هر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قویتر کرده اند .
 
There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectations
امروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .
 
Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your own
کلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .
 
Be with ones ... who build you and your self - esteem
Break up and move on from the ones who use you or bring you down

با کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .
 
The way is not in the sky . The way is in the heart
راه در آسمان نیست ( آن را آنجا جستجو نکنید ) راه هر کاری در دلهای ( شما ) است .
 
When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for you
زمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد ، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .
 
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .
 
Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people
ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران
 
Your life does not get better by chance , it goes better by change
زندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود . )
 
Sometimes it is the smallest decisions that can change your life forever
گاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .
 
Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it
زندگی مانند آینه است ، هر آنچه را که فرد به آن بیاندیشد برایش انعکاس می دهد .
 
You were not born a winner
You were not born a loser
You were born a chooser

شما برنده به دنیا نیومدید
همچنین بارنده هم به دنیا نیومدید
شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید
 
Decide where you want to be and don't stop until you get there
تصمیم بگیر میخوای کجا باشی وتا وقتی به اونجا نرسیدی منوقف نشو.
 
 Done is better than perfect
Sheryl Sandberg

یک کار انجام شده بهتر از یک کار کامل است
 
 Everyone lives by selling something
Robert Louis Stevenson

هر کس با فروش چیزی زندگی می‌کند


Live for ourselves not for showing that to others

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران


A distant tour begins with one step

 سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود
 
The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem

 بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند
 
Two roads diverged in a wood, and I—I took the one less traveled by, And that has made all the difference.
Robert Frost

دو جاده در جنگل وجود داشت، و من جاده ای را برای سفر کردن انتخاب کردم، که کمتر کسی از آن عبور کرده بود. و امروز همان انتخاب باعث این همه تفاوت شده است
رابرت فارست
 
 I don’t want to earn my living; I want to live.
-Oscar Wilde
من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم
 
 Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن
 
Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.
-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست
 
 Life is a one time offer, use it well.
زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن
 
If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !
 
To live a creative life, we must lose our fear of being wrong
برای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریم


If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohn
اگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران
 
he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davis
مسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس
 
Work hard to create in your children a good self-image.
It’s the most important thing you can do to insure their success
.
سخت بکوش در فرزندانت حس خویشتن بینی خوبی را ایجاد کنی
این مهمترین چیزی است که می توانید برای تضمین موفقیتشان انجام دهی!
 
Judge your success by the degree that you’re
enjoying peace, health, and love
.
موفقیت خود را نسبت به میزان آرامش، سلامت و عشقی
که احساس می کنی قضاوت کن!
 
Discipline yourself to save money.
It’s essential to success
.
خودت را به صرفه جویی ملزم کن
این برای موفقیت امری ضروری است.!
 
 One, remember to look up at the stars and not down at your feet
Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it
Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don't throw it away
Stephen Hawking

یک، به یاد داشته باشید که به ستاره‌ها نگاه کنید و نه پیش پای خود
دو، هرگز کار را ترک نکنید. کار به شما معنا و هدف می‌دهد و زندگی بدون آن خالی است
سه، اگر شما به اندازه کافی برای پیدا کردن عشق خوش شانس هستید، به یاد داشته باشید عشق همین جاست، آن را در دوردست جستجو نکنید
 
 If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants
Isaac Newton

اگر پیشرفت کرده‌ام با ایستادن بر روی شانه‌های غول‌ها بوده است
 
 If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !
 
 The only way to do great work is to love what you do.
Steve Jobs

تنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری
استیو جابز
 
You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhi
شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.گاندی
 
For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.
Ralph Waldo Emerson

به یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …
امرسون
 
Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – Les Brown
خیلی از ما در رویاهامون زندگی نمی کنیم چون که در حال زندگی در ترس های زندگی مون هستیم – لس براون
 
Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss people
ذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران
 
Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.
معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.
 
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
مرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.
 
Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problem
مشکل تو مشکل نیست، واکنش تو نسبت به اون مشکل توئه
 
Always do your best. What you plant now, you will harvest later
Og Mandino

همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد
 
 Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
Steve Jobs

زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید
 
 Without hustle
talent will only carry you so far
Gary Vaynerchuk

بدون پیشرفت،
شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید
 
I didn’t get there by wishing for it or hoping for it
but by working for it
Estée Lauder

من با آرزو کردن و امیدوار بودن به چیزی نرسیده‌ام ب
لکه من با کار کردن به آن رسیده‌ام

 

این مطلب در تاریخ یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ارسال شده است .
تمامی حقوق مادی و معنوی وب سایت محفوظ می باشد .